a                   K.R.V.G.B.                   B
Koninklijke Roeselaarse Verstandhouding GolfBiljart
HomeCompetitieBekerIndividueelVolgende speeldagBerichtenBestuurSponsorsLinksFormulieren

Live UitslagenHistoriekReglementLokalenlijstLijst kapiteinsFinancieelClub ActiviteitenBiljartnummers
   

 

Organisatie en spelreglement

ORGANISATIE –   EN

 

SPELREGLEMENT

 

 

 

 

HOOFDSTUK  1 :     Samenstelling van het bestuur                                                        blz.    1

HOOFDSTUK  2 :    Statuten van de bestuursleden                                                                 2

HOOFDSTUK  3 :    Aansluitingsvoorwaarden van lokalen en ploegen                                      3

HOOFDSTUK  4 :     Klachten - reglementsvoorstellen – inlichtingen -                                        4-5

HOOFDSTUK  5 :     De spelerslijst                                                                                         6

HOOFDSTUK  6 :     Het uitslagformulier                                                                                  7

HOOFDSTUK  7 :     De K.R.V.G.B.-lidkaart                                                                             8

HOOFDSTUK  8 :     Het overgangsreglement                                                                          9

HOOFDSTUK  9 :     Rechten en plichten van ploegafgevaardigde en de lokaalhouder             10-11

HOOFDSTUK 10 :    Algemene reglementen                                                                          12-13-14

HOOFDSTUK 11 :    Spelreglement K.R.V.G.B.                                                                     15-16-17-18-19-20

HOOFDSTUK 12 :    Reglement individuele- en duo-kampioenschappen                                 21-22

HOOFDSTUK 13 :    Reglement bekercompetitie voor ploegen                                               23

HOOFDSTUK 14 :    Overzicht betalingen en boetes                                                              24

HOOFDSTUK 15 :    Lijnen en rechthoeken                                                                            25

HOOFDSTUK 16 :    Opzetpunten en strafpunten                                                                   26

 

HOOFDSTUK 1 : SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

 

VOORZITTER                                                   :                  VROMAN EDDY

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL                                          Klokkeputstraat 34

* Verantwoordelijke sponsoring                                                8800 ROESELARE

                                                                                              Tel.  0497/34.15.41

                                                                                              eddy@krvgb.be

 

ONDERVOORZITTER                                      :                  DESEURE ELLEN

* Verantwoordelijke ledenbestand                                             Vikingstraat 24

   en transfers                                                                          8800 ROESELARE

                                                                                   Tel. 0498/85.20.51                                                                                                                                              

                                                                                                                   

ALGEMEEN SECRETARIS                              :                  HOIRELBEKE JOHAN

* Verantwoordelijke ploegencompetitie                                     Klokkeputstraat 73

* Verantwoordelijke feest                                                          8800 ROESELARE

                                                                                              Tel.  0473/98.37.57

                                                                                              johanh@krvgb.be

 

SECRETARIS                                                                      BRUYNOOGHE GUNTHER

* Verantwoordelijke beker- duo en                          :                 Gitsestraat 14 

  individueel kampioenschap                                                     8800 ROESELARE

 * Jongerenkampioenschap                                                     Tel.  0499/74.83.78

 * Vertegenwoordiger sportraad                                               gunther@krvgb.be

 

PENNINGMEESTER                                                           VANSLAMBROUCK JOHAN

* Verantwoordelijke informatica                                                Menenpoortstraat 54

* Vertegenwoordiger sportraad                              :                  8800 ROESELARE

                                                                                              Tel. 0495/29.10.51

                                                                                              johanv@krvgb.be

                         

Rekeningnummer K.R.V.G.B.                     :                    IBAN BE31 0682 2954 3655

Algemeen mailadres                                                            info@krvgb.be

Website:                                                                                www.krvgb.be                                                                                                                                                                                                                                                              

Seizoen 2023-2024

 


 

HOOFDSTUK 2 :  STATUTEN VAN DE BESTUURSLEDEN                                                                        

 

A. BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR.

    -----------------------------------------------------

 

1.  Alle beslissingen van het bestuur zijn bindend voor alle leden en ploegen.

 

2.  Het bestuur komt nooit tussen over interne aangelegenheden van de ploegen.

 

3.  Het bestuur kan tijdens een speeljaar nieuwe bestuursleden coöpteren.

Deze moeten tijdens de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgedragen worden.

 

B. ONTSLAG VAN EEN BESTUURSLID.

    -----------------------------------------------------

 

1.  Het bestuur kan bestuursleden, die hun functie niet meer naar behoren vervullen, ontslaan als bestuurslid. Dit met volledige unanimiteit van het volledig overblijvend bestuur en na het betreffende bestuurslid de kans ter verdediging gegeven te hebben.

De ontslagen personen kunnen verder niet meer in aanmerking komen voor een bestuursfunctie.

Er kunnen eventueel andere sancties toegepast worden (vb. tijdelijke schorsing).

2.  Een bestuurslid wordt geschrapt op eigen schriftelijk verzoek, gericht aan het secretariaat of wanneer artikel B 1 van toepassing is.

 

3.  Ontslagnemende bestuursleden zijn verplicht, op straffe van levenslange schorsing als lid en bestuurslid van de K.R.V.G.B., op datum van hun ontslag, hun volledige documentatie aan het bestuur terug te bezorgen.

 

C. PLICHTEN EN RECHTEN VAN BESTUURSLEDEN.

    ------------------------------------------------------------------------

 

1.  Een bestuurslid heeft geen stemrecht bij klacht indien de klacht gaat over zichzelf of over een feit betreffende de ploeg waartoe hij behoort.

 

2.  Stemrecht klachtenzitting:

ieder bestuurslid heeft stemrecht behalve wanneer artikel 1 van toepassing is.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend voor de eindbeslissing.

 

3.  Buiten de gewone geplande vergaderingen kunnen de voorzitter of secretaris een klachtencommissie of spoedvergadering voor het bestuur organiseren.

De door het bestuur genomen beslissingen worden ter kennis gebracht aan alle aangesloten leden door vermelding op de website, dat als officieel informatiekanaal fungeert.

 

4.  Ieder bestuurslid wordt, ongeacht zijn persoonlijke visie terzake, geacht de genomen beslissingen door het bestuur, in hun juiste context te verdedigen en dit in eender welke omstandigheid die dit noodzaakt.

 

5.  Ieder bestuurslid heeft het recht om, tijdens een aan gang zijnde wedstrijd, informatie (bv. het inkijken van het uitslagformulier) op te vragen betreffende deze wedstrijd. Deze mag hem nooit geweigerd worden. Indien dit wel gebeurt, kan desbetreffend lid een boete opgelegd worden.

                                                                                                                                                                                            

 

D. KANDIDATUURSTELLING VAN EEN NIEUW BESTUURSLID.

    --------------------------------------------------------------------------------------

 

Wanneer door het bestuur nieuwe bestuursleden gevraagd worden, dienen de kandidaten hun kandidatuur schriftelijk te richten aan de algemene secretaris, die deze zal voorleggen op de eerstvolgende bestuursvergadering. Indien meerdere kandidaturen ingediend werden, zal het bestuur een keuze maken of zal er een stemming gehouden worden.                                                                                                                    

Seizoen 2019/2020

                                                                                                                           

 

HOOFDSTUK 3 :  AANSLUITINGSVOORWAARDEN VAN LOKALEN EN PLOEGEN

 

 

1.   Ligging van het lokaal

 

Het lokaal moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Roeselare of zijn randgemeenten. Aanvragen voor deelname van lokalen welke zich buiten Roeselare bevinden, dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat. Het al dan niet aanvaarden van de aanvraag zal door het bestuur beslist worden.

 

2.   Aantal ploegen per lokaal – Waarborgsom en inschrijvingsgeld

 

a)   Per lokaal mogen maximum 8 ploegen ingeschreven worden.

Voor aansluiting van een nieuwe ploeg moet er een aanvraagformulier voor deelname aan de K.R.V.G.B.-  competities ingediend worden bij de algemene secretaris. Pas wanneer de waarborg en het inschrijvingsgeld betaald werden, komt deze ploeg in aanmerking voor deelname aan de K.R.V.G.B.-competities. Het bestuur houdt zich het recht voor om ploegen te weigeren; enkel en alleen dan worden de gestorte gelden terugbetaald.

 

b)   De lokaalhouder moet de voorziene waarborgsom en inschrijvingsgelden (zie Hfdstk 14) voor zijn ploegen

     betalen en zich moreel verplichten de bestaande reglementen van de K.R.V.G.B. te laten naleven.

Het jaarlijks inschrijvingsgeld per ploeg en de waarborgsommen kunnen gewijzigd worden wanneer het bestuur dit nodig acht.

Deze gelden dienen betaald te worden op een door het bestuur voorgestelde datum.

Ploegen waarvan het inschrijvingsgeld niet betaald werd worden als niet-deelnemend aan de competitie beschouwd. De spelers van betrokken ploegen komen automatisch vrij voor aansluiting bij een andere ploeg.

Wanneer de waarborgsom van een lokaal uitgeput is, moet deze aangevuld worden tegen de door het bestuur vastgestelde datum.

 

     3.  Aantal spelers per ploeg

 

     Elke ploeg dient minimum zeven en maximum tien spelers in te schrijven.

 

4.   Aansluitingsvoorwaarden voor lokalen

 

De ploeg moet gevestigd zijn in een vast lokaal dat beschikt over een reglementair biljart.

Een lokaal kan eventueel uitgesloten worden voor verdere deelname aan de competitie indien:

a.   het biljart niet voldoet aan de gestelde eisen (goede staat van de biljarttafel en biljartlaken, nummer …)

b.  de uitbaters(sters) aan hun plichten ten opzichte van de K.R.V.G.B. te kort schieten

c.  aan de financiële verplichting niet tijdig voldaan wordt

d.  de opgelopen boeten van hun lokaal niet betaald worden.

 

5.   Stopzetting tijdens het seizoen

 

De lokalen en ploegen die de K.R.V.G.B. tijdens het speelseizoen verlaten, verliezen alle aanspraak op gestorte gelden (waarborg inbegrepen).

 

         6.   Terugvordering van de waarborgsom

 

Na het speelseizoen kan de resterende waarborg schriftelijk teruggevorderd worden indien het lokaal of ploeg niet verder wenst deel te nemen aan de kompetitie van de K.R.V.G.B.

 

 

 

Seizoen 2023/2024


HOOFDSTUK 4 :  KLACHTEN - REGLEMENTSVOORSTELLEN - INLICHTINGEN

 

 

A.  KLACHTEN

      ----------------

 

         1.   Geldigheid van een klacht

 

   Een klacht is enkel geldig indien hij:

 

a) binnen de drie dagen binnengebracht wordt op het secretariaat van de K.R.V.G.B., vergezeld van de nodige gelden (zie Hfdstk 14)

b) op schrijfpapier (ca. 27 x 21 cm) goed leesbaar ingevuld is, alle identiteitsgegevens en handtekeningen bevat, deze kunnen ook digitaal ingestuurd worden mits een bewijs van betaling.

 

2.   Behandeling van een klacht

 

     De klachten worden behandeld door het bestuur van de K.R.V.G.B., dat uit minstens drie bestuursleden moet bestaan om geldig te kunnen beslissen. Indien het bestuur niet geldig kan beslissen, kan er beroep gedaan worden op aangesloten leden om een beslissing te nemen.

 

Op een klachtenvergadering moeten aanwezig zijn:

a.  het bestuur

b.  de aanklagende ploegafgevaardigde of speler

c.  de aangeklaagde ploegafgevaardigde of speler.

 

       Indien de personen, bedoeld onder b en c hierboven, niet aanwezig zijn, kan dit nooit leiden tot het uitstellen van de klachtenbehandeling.

De afwezige partij wordt als verloren beschouwd indien de afwezigheid niet schriftelijk werd medegedeeld aan het secretariaat van de K.R.V.G.B. ten laatste twee dagen voor de klachtenzitting.

 

De klacht wordt behandeld in het lokaal van de K.R.V.G.B. tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

Indien nodig kan de voorzitter, de secretaris of als dusdanige een bijzondere klachtenvergadering organiseren.

 

Tijdens een klachtenvergadering kan een klacht nooit terugslaan op een andere wedstrijd.

 

Het verdict wordt steeds in gesloten vergadering gestemd en is definitief voor alle betrokkenen. Beroep aantekenen tegen een uitspraak is niet mogelijk.

 

3.   Kosten van een klachtenbehandeling

 

De kosten van de klachtenvergadering (zie Hfdstk 14), vallen ten laste van de bestrafte ploeg of van de speler zelf.

De door het bestuur eventuele gedane kosten ter behandeling van de klacht (bv. eventuele gerechtskosten, …) zullen eveneens aan deze speler aangerekend worden. Zolang deze kosten niet betaald zijn, blijft de speler geschorst tot de betaling gebeurd is.

 

4.   Schorsingen ten gevolge van een klachtenbehandeling

 

De schorsing van een speler wordt uitgesproken in weken. Per week schorsing wordt de geschorste speler een boete aangerekend (zie Hfdstk 14). Indien de geschorste speler deze geldboete niet betaalt, blijft hij geschorst tot de betaling gebeurd is.

 

 

 

 

 

Seizoen 2023/2024

 


B.  REGLEMENTSVOORSTELLEN

      -------------------------------------------

 

1.   Indienen van reglementsvoorstellen

 

Reglementsvoorstellen moeten schriftelijk toegezonden worden aan het secretariaat van de K.R.V.G.B. (nooit per aangetekend schrijven!). Deze kunnen ook digitaal ingestuurd worden.

 

Een voorstel moet duidelijk leesbaar opgesteld zijn en mag nooit een klacht inhouden.

 

         2.   Aanvaarden van een reglementsvoorstel

 

         Het bestuur heeft het recht het voorstel te aanvaarden of te verwerpen.

 

         Een aangenomen voorstel wordt gereglementeerd en bekend gemaakt aan alle aangesloten ploegen.

 

 

 

C.  INLICHTINGEN

     ----------------------

 

         1.   Indienen van inlichtingen

 

Inlichtingen kunnen te allen tijde doorgegeven worden aan het secretariaat.

Zo uit deze inlichtingen onregelmatigheden mochten blijken, kunnen de betrokken leden of ploegen gesanctioneerd worden.

 

         2.   Valse inlichtingen

 

Wie een valse inlichting geeft, stelt zich aan sancties bloot.

 

3.   Onbewezen inlichtingen

 

Een onbewezen inlichting wordt nietig verklaard.

 

 

 

Seizoen 2023/2024

HOOFDSTUK 5 :  DE SPELERSLIJST

 

 

1.   Invullen van de spelerslijst

 

Vóór aanvang van elk nieuw seizoen dient elke ploeg een nieuwe spelerslijst in te vullen.

Er dienen minimum zeven en maximum tien spelers op deze lijst ingeschreven te worden. Een tiende speler mag alleen vervangen worden door een andere speler vóór aanvang van het seizoen. Een uitzondering hierop zal slechts toegestaan worden indien een ploeg in de loop van het seizoen met een spelerstekort kampt. Hiervoor dient contact genomen te worden met het secretariaat.

2.   Handtekening van de spelers

 

a) Op de digitaal ingediende formulieren is de handtekening geen verplichting, het rijksregister nummer is altijd verplicht in te vullen.

     Wanneer een speler op twee verschillende lijsten getekend heeft of Rijksregisternummer (RRN) heeft ingevuld, wordt hij één jaar geschorst en blijft hij aangesloten bij zijn oorspronkelijke ploeg.

 

 

b) Wie niet op een spelerslijst getekend heeft bij het binnenbrengen van de lijsten, zal het voorziene transferbedrag (zie Hfdstk 14) betalen indien hij alsnog wenst te spelen.

 

3.   Indienen van de spelerslijst

 

De spelers -  en transferlijst(en) met de daarbij behorende transfergelden dienen betaald te worden op een door het bestuur vooropgestelde datum.

 

 

4.   Betalen van het inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld voor spelers dient betaald te worden door de ploegverantwoordelijke op een voorop gestelde datum door het bestuur.

 

 

5.   Speelgerechtigde spelers van een ploeg

 

Op de algemene vergadering ontvangt elke ploegafgevaardigde een spelerslijst waarop de speelgerechtigde spelers van zijn ploeg vermeld staan.

 

 

 

 

Seizoen 2023/2024

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 :  HET UITSLAGFORMULIER

 

1.   Soorten uitslagformulieren

 

Voor elke soort competitie (gewone competitie, bekercompetitie, jongeren, individuele – en duo-kampioenschappen) is een afzonderlijk uitslagformulier voorzien, dat verplicht gebruikt dient te worden.

Bij verzuim hiervan zal een boete aangerekend worden (zie Hfdstk 14).

 

2.   Invullen van het uitslagformulier

 

Dit dient volledig en correct ingevuld te worden door de ploegafgevaardigde van de thuisploeg derwijze dat de eerste partij op het voorziene aanvangsuur kan beginnen.

De lidkaartnummers van de spelers dienen in de daarvoor voorziene ruimte ingevuld te worden.

In het geval een speler afwezig is, mag zijn naam vervangen worden door “FF” (forfait) en moet de forfaitscore ingevuld worden. Op de website dient het vakje FF aangekruist te worden.

Alle uitslagformulieren worden in bewaring gehouden door de lokaalhouders tot na afloop van het lopende seizoen zodat het bestuur, indien nodig, de originele formulieren steeds kan opvragen. Een boete (zie Hfdstk 14) wordt toegepast indien het uitslagformulier beklad of beschreven is met niet-toegelaten beschrijvingen welke niet nodig zijn om de wedstrijduitslag te melden.

 

3.   Indienen van een klacht via het uitslagformulier

 

Indien er een klacht wenst ingediend te worden, dient dit op website vermeld te worden via het vakje

“opmerkingen”.

 

4.   Inzage – Opzettelijke beschadiging of vernietiging – Vervalsing van het uitslagformulier

 

Het uitslagformulier moet tijdens de wedstrijd ter inzage liggen voor alle K.R.V.G.B-leden, zonder dat dit echter moet aangeraakt worden. Het wordt aangeraden dat slechts één persoon het uitslagformulier zou beschrijven en dit bij voorkeur de afgevaardigde van de thuisploeg.

 

Bij opzettelijke beschadiging of vernietiging van het uitslagformulier door een speler, waardoor het opmaken van een nieuw formulier nodig is, zal deze speler een schorsing van twee weken opgelegd worden. Dit zal slechts gebeuren indien dit incident schriftelijk aan het bestuur gemeld werd.

 

Een ploeg die een uitslagformulier vervalst, wordt beboet (zie Hfdstk 14) en verliest de wedstrijd met forfaitscore. Indien de vervalsing met akkoord van de tegenpartij is gebeurd, worden ook zij beboet met verlies van de wedstrijd met forfaitscore, m.a.w. de twee punten worden verbeurd verklaard.

 

5.   Ingeven van het uitslagformulier via de website

 

Het uitslagformulier moet, na de wedstrijd, onmiddellijk ingegeven worden via de website.

De verantwoordelijkheid voor het ingeven van het uitslagformulier valt volledig ten laste van de thuisploeg.

Een boete (zie Hfdstk 14) wordt toegepast wanneer de uitslag niet op tijd binnen is, voorstel en aanvaarden. 

Een thuisploeg die na vijf dagen het uitslagformulier nog steeds niet ingegeven heeft, krijgt een zwaardere boete (zie Hfdstk 14).

 

6.   Spelen tegen een uit competitie genomen ploeg

 

De tegenstrevers van een ploeg die in de loop van de tweede ronde voor de derde maal forfait gegeven heeft, dienen alsnog een uitslagformulier in te geven zodat de nodige gegevens in de computerbestanden kunnen ingebracht worden.

Indien er door deze ploeg geen uitslag wordt ingegeven, zal ook geen enkele speler punten toegewezen krijgen.      

 

                                                                                                                                        

Seizoen 2023/2024

 

                                                                                                                                        

 

HOOFDSTUK 7 :  DE K.R.V.G.B.- LIDKAART

 

1.   Aanvraag tot lidmaatschap

 

Om als speler rechtmatig te kunnen deelnemen aan de K.R.V.G.B. -competitie moet men in het bezit zijn van een geldige K.R.V.G.B.-lidkaart.

 

Om zich in te schrijven dient een speler een 'Kaart tot aanvraag van lidmaatschap' volledig in te vullen in drukletters (uitgezonderd de datum van aansluiting) en te handtekenen. Deze kaart moet binnengebracht worden  bij de verantwoordelijke van het ledenbeheer. De eerste lidkaart is gratis.

Deze lidkaarten kunnen digitaal worden ingevuld en verstuurd naar de KRVGB.

 

De aanvraagkaart tot lidmaatschap blijft in het bezit van het secretariaat.

 

          2.   Geldigheid van de lidkaart

 

De speler ontvangt een lidkaart die altijd geldig blijft, ook al verandert hij van ploeg.

 

Vóór aanvang van een wedstrijd heeft de tegenstrever het recht de lidkaart van een bepaalde speler te laten tonen. Het is dus aangeraden om deze steeds bij zich te hebben.

Ingeval van betwisting kan voorbehoud gemaakt worden over de uitslag van de wedstrijd, door het uitslagformulier niet te tekenen. Dit voorbehoud dient overgemaakt aan het secretariaat zoals voorzien in Hfdstk 4 art. A-1.

 

3.   Aansluiting nieuwe spelers

 

Nieuwe spelers kunnen zich aansluiten tot het einde van de heenronde. Ze mogen deelnemen vanaf het ogenblik dat ze in het bezit zijn van hun K.R.V.G.B.-lidkaart en wanneer de aangepaste spelerslijst in het bezit is van hun ploegafgevaardigde.

 

4.   Verlies en beschadiging van de lidkaart

 

Een verloren spelerskaart dient terug aangevraagd te worden zoals in punt 2 hierboven. Het betrokken lid ontvangt een nieuwe lidkaart tegen betaling (zie Hfdstk 14).

Een beschadigde of onleesbaar geworden lidkaart kan gratis omgewisseld worden na teruggave op het secretariaat.

 

5.   Adreswijziging van een speler

 

Elke wijziging (adres, telefoonnummer, emailadres) van een lid dient schriftelijk of digitaal aan het secretariaat gemeld te worden. Bij nalatigheid hiervan kan, bij een klachtenzitting, betrokken speler de klacht verliezen (zie Hfdstk 4 art A2).

 

 

                                                                                                  

  

Seizoen 2023/2024

 

 

HOOFDSTUK 8 :  HET OVERGANGSREGLEMENT

 

1.   Het transferblad

 

Een overgang van een speler, aangesloten bij een ploeg van de K.R.V.G.B., kan slechts geschieden door het volledig invullen van het voorziene transferblad. Op de digitaal ingediende aanvraag is de handtekening geen verplichting, het rijksregisternummer is altijd verplicht in te vullen.

 

 

Een overgang is enkel geldig na goedkeuring van het bestuur en nadat bij de aanvraag de overgangssom betaald werd.

 

De overgang kan door het bestuur geweigerd worden indien de aanvraag niet reglementair werd gesteld.

 

De transferlijsten dienen door de ploegverantwoordelijken van de website gehaald te worden en digitaal of handgeschreven ingevuld teruggemaild naar info@krvgb.be. De lijsten en bijhorende transfergelden dienen ten laatste op een voorop gestelde datum in het bezit van de KRVGB te zijn.

 

 

 

          2.   De transferkosten

 

         Een overgang van een ploeg naar een andere ploeg binnen hetzelfde lokaal is gratis.

 

        De transferkosten zijn beschreven in Hoofdstuk 14. Er zijn twee mogelijkheden:

 

       a)  de speler doet een transfer naar een andere ploeg van een ander lokaal

        b)  de speler heeft geen spelerslijst getekend en/of hij heeft niet op het transferblad getekend (slechts mogelijk tot einde heenronde ploegenkampioenschap).

 

       Gestorte gelden zijn nooit terug vorderbaar.

 

       Enkel in geval van sluiting van het lokaal zullen alle betrokken spelers van deze ploegen(en) automatisch vrijkomen. Om het volgende seizoen in een ander lokaal te kunnen aantreden, zullen zij enkel op de lijst van hun nieuwe ploeg dienen te tekenen en hoeven zij geen transfer te      doen.

 

3.   Transfer tijdens het seizoen

 

Een speler, die getekend heeft op een spelerslijst, kan uitzonderlijk nog veranderen van ploeg tot het einde van de heenronde op voorwaarde dat hij nog geen enkele wedstrijd betwist heeft en dat hij hiervoor de schriftelijke toestemming van zijn ploegafgevaardigde bekomt.

Indien deze zijn toelating niet wenst te verlenen, zal betrokken speler de ploeg slechts kunnen verlaten op voorwaarde dat er minimum 8 spelers op de lijst getekend hebben, zodat na diens vertrek, de ploeg toch nog over de 7 nodige spelers beschikt om als ploeg speelgerechtigd te zijn.

Dit betekent echter niet dat betrokken speler op twee lijsten mag tekenen, aangezien op dat moment art. 2.a van Hfdstk 5 van toepassing is.

         Betrokken speler zal, om zijn ploeg te kunnen verlaten, contact opnemen met het secretariaat, dat zal instaan voor de regeling van zijn transfer.

          De transferkosten voor dergelijke transfer staan beschreven in Hoofdstuk 14.

 

 

 

 

 

 

                                Seizoen 2023/2024

 

HOOFDSTUK 9 :  RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PLOEGAFGEVAARDIGDE  EN DE LOKAALHOUDER

        

 

A. DE PLOEGAFGEVAARDIGDE

    -------------------------------------------

 

1.   Bijwonen algemene vergadering

 

De ploegafgevaardigde en/of een andere speler van zijn ploeg zal de verplichte algemene vergadering bijwonen. Een boete (zie Hfdstk 14) zal aangerekend worden indien hij afwezig blijkt te zijn.

Bij stemming op deze vergadering is er slechts één stemgerechtigde per ploeg.

 

2.   Alleen de ploegafgevaardigde is gemachtigd om op de aanvraagformulieren voor het verplaatsen van speeldatum of -uur of het spelen in een ander lokaal zijn handtekening voor akkoord te plaatsen.

 

         3.   Lidgelden en waarborgsom voor zijn ploeg

 

Iedere ploegafgevaardigde zal vóór aanvang van het seizoen de lidgelden van zijn spelers en een waarborgsom (zie Hfdstk 14) voor zijn ploeg betalen, tegen een door het bestuur vastgestelde datum, vóór de algemene vergadering met de ploegafgevaardigden. Indien deze gelden niet tegen de vooropgestelde datum betaald zijn, zal een bijkomende administratieve boete (zie Hfdst 14) aangerekend worden.

De waarborgsom dient voor de betaling van kleine boetes van zijn ploeg of individuele boetes van zijn spelers (foutief of niet invullen van de lidnummers, bekladden van het uitslagformulier, ontbreken van de spelerslijst tijdens een wedstrijd, forfait van een speler, ontbreken van een scheidsrechter).

Wanneer de waarborgsom overschreden wordt, zal de ploegafgevaardigde hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden en aangemaand worden deze aan te zuiveren tegen een door het bestuur vastgestelde datum.

Indien de aanzuivering niet gebeurd is tegen de gestelde datum, zal de ploegafgevaardigde geschorst worden tot de betaling gebeurd is.

Wanneer de ploegafgevaardigde zijn functie stopzet, zal het saldo van de waarborgsom terugbetaald worden, mits aanvraag aan de penningmeester van de K.R.V.G.B.

 

        4.   Boetes in geval van forfait

 

De ploegafgevaardigde staat ook in voor de betaling van de boetes ten gevolge van een forfait (zie Hfdstk 14).

Er is forfait wanneer minder dan drie spelers gespeeld hebben na het beëindigen van de wedstrijd of wanneer een niet-gerechtigde speler opgesteld wordt.

Bij een derde forfait zijn er twee mogelijkheden:

a.     het derde forfait valt in de heenronde: de ploeg wordt uit competitie genomen met verlies van alle rechten en gelden en het klassement wordt teruggezet.

b.     het derde forfait valt in de terugronde: de ploeg wordt uit competitie genomen met verlies van alle rechten en gelden en de nog resterende wedstrijden worden met forfaitcijfers verloren.

De spelers van de ploegen waartegen nog zou gespeeld worden, zullen hun twee punten voor het individuele klassement toegewezen krijgen (zie ook Hfdstk 6 artikel 6)

De forfaitboete(s) worden steeds aan de ploegafgevaardigde aangerekend. Bij betwisting over de verdeling van de te betalen boete onder de verschillende spelers, zullen enkel diegenen die op de wedstrijd aanwezig waren en het uitslagformulier getekend hebben, vrijgesteld worden van betaling.

 

Indien één of meerdere personen van zijn ploeg zijn deel van de boete niet wenst te betalen, zal de ploegafgevaardigde het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Zolang deze speler(s) niet betaald heeft (hebben), zal (zullen) deze uitgesloten worden voor verdere deelname aan alle K.R.V.G.B.-competities.

Indien de ploegafgevaardigde zelf niet reageert, zal hij geschorst worden tot de betaling van de boete(s) uitgevoerd is.

 

        5.   Ontslag

Een ploegafgevaardigde kan ontslagen worden:

a.  op eigen schriftelijk verzoek

b.  wanneer meer dan de helft van de aangesloten spelers van zijn ploeg daarom verzoeken   

Dit verzoek dient schriftelijk aan het secretariaat gericht te worden.                                                                                                                                                                                                            

 

Seizoen 2023/2024


 

B.  DE LOKAALHOUDER

      -------------------------------

1.   Inschrijvingsgeld en waarborg ploegen

 

De lokaalhouder staat in voor het betalen van :

 

a. het inschrijvingsgeld en waarborg voor elke in zijn lokaal ingeschreven ploeg

b. voor zijn opgelopen boetes tijdens het seizoen.

 

        2.   Terugvordering waarborgsom

 

De lokaalhouder kan de teruggave van de rechthebbende borgsom van zijn ploeg(en) schriftelijk opvragen bij de penningmeester.   

 

        3.   Ontzegging van de toegang van een speler tot een lokaal

 

a)   tijdens het ploegenkampioenschap:

 

Verboden door het gerecht;  men mag de betrokken speler niet opstellen.

Niet verboden door het gerecht;  bij toegangsverbod wint de speler zijn wedstrijd

 

b)   tijdens het bekerkampioenschap:

 

Wanneer een lokaalhouder een speler de toegang tot zijn lokaal ontzegt, moeten de ploegafgevaardigden van beide ploegen onmiddellijk een bestuurslid contacteren. In samenspraak met dit bestuurslid zal naar een oplossing gezocht worden, die voor alle betrokken partijen op dit moment de meest logische is. Er zal naar een ander lokaal gezocht worden waar op dezelfde avond een biljart vrij is, zodat de wedstrijd daar kan gespeeld worden.

Is deze speler aanwezig vóór aanvang van de wedstrijd, dan zal de volledige wedstrijd in een ander lokaal gespeeld worden.

Komt deze speler in de loop van de aan gang zijnde wedstrijd het lokaal binnen, dan wordt de wedstrijd afgebroken en verder gespeeld in het aangeduide lokaal. De aan gang zijnde manche wordt dan herspeeld.

 

c)   Tijdens de individuele en duo-kampioenschappen:

 

Een speler die op de trekking aanwezig is en uitgeloot wordt in een lokaal waar hij, op gerechtelijk bevel, niet binnen mag, zal tijdens de trekking een ander lokaal toegewezen worden.

Wanneer een speler op de avond zelf het lokaal wenst te betreden maar de toegang ontzegd wordt, dient hij onmiddellijk een bestuurslid te contacteren. In samenspraak met dit bestuurslid zal aan de volledige poule een ander lokaal toegewezen worden. Hiervoor zal het bestuur een ‘reserve’-lokaal klaar hebben.

In dit geval zal aan de lokaalhouder een boete aangerekend worden (zie Hfdst 14) wanneer hij een speler de toegang tot zijn lokaal ontzegt zonder in het bezit te zijn van een gerechtelijk bevel.

 

 

 

Seizoen 2023/2024

 


HOOFDSTUK 10 :  ALGEMENE REGLEMENTEN

 

1.   Aanvaarding reglementen door lokalen, ploegen en leden

 

a) De lokalen en ploegen die zich aansluiten bij de K.R.V.G.B. aanvaarden door hun aansluiting deze reglementen en verbinden zich ertoe deze nauwgezet na te leven en te laten naleven door hun leden en spelers.

 

          b) De lokalen en hun leden zijn volledig verantwoordelijk voor eventuele inbreuken.

 

c) Door het lidmaatschap bij de K.R.V.G.B. ontslaan de aangesloten lokalen en leden de bestuursleden van de K.R.V.G.B. van alle verantwoordelijkheid betreffende ongevallen vóór, tijdens of na officiële wedstrijden, verplichte of gewone vergaderingen.

Door de KRVGB werd geen persoonlijke ongevallenverzekering afgesloten voor de aangesloten leden.

 

d) Aangesloten leden die het bestuur of de goede naam en faam van de K.R.V.G.B. in het openbaar aanvallen of beledigen, kunnen, volgens de ernst van het vergrijp, geschorst worden voor onbepaalde duur.

 

2.   Aanvangsuur van de wedstrijden

 

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagavond om 20.00 uur tenzij het bestuur van de K.R.V.G.B. een aanvraag tot wijziging goedkeurt.

 

        3.   Opmaak klassement

 

Voor het opstellen van het klassement worden volgende punten in acht genomen :

2 punten bij een overwinning

1 punt     bij een gelijkspel

0 punten bij verlies

Meest gewonnen wedstrijden

Er volgt een testwedstrijd bij gelijkheid indien het een plaats betreft die:

a.  rechtstreeks aanleiding geeft tot stijgen of dalen

b.  rechtstreeks aanleiding geeft tot het behalen van de eerste plaats.

 

 

Na elke speeldag is het aangepast klassement te raadplegen op de website.

Dit klassement bevat volgende kolommen :

a.  aantal gespeelde wedstrijden

b.  aantal gewonnen wedstrijden

c.  aantal verloren wedstrijden

d.  aantal gelijkgespeelde wedstrijden

e. aantal gewonnen manches

f. aantal verloren manches

g.  aantal behaalde punten.

 

 

5.   tijgers en dalers

 

Eerste afdeling    : één daler

Tussen afdeling  : één stijger en één daler

Laatste afdeling  : één stijger

 

Het bestuur kan, ingeval er zich nieuwe lokalen of ploegen inschrijven of wanneer een nieuwe reeksindeling nodig is, meer stijgers of dalers aanduiden.

 

Seizoen 2023/2024


6.  Reeksindeling 

 

De reeksindelingen worden vóór het begin van het seizoen door het bestuur samengesteld.

De nieuwe ploegen beginnen in de laagste afdeling, tenzij een schriftelijke aanvraag om in een hogere reeks te starten, door het bestuur goedgekeurd wordt.

 

7.  Omkoping

 

Het is iedereen verboden:

a.  zich te laten omkopen of zelf aan omkoperij te doen

b.  financiële aanmoedigingen te geven of te aanvaarden.

Elke overtreding zal beboet worden met een schorsing van 15 effectieve speeldagen.

 

8.  Verandering van lokaal tijdens het seizoen

 

Een ploeg kan tijdens het seizoen van lokaal veranderen indien deze zich wegens een geval van overmacht niet meer in de mogelijkheid bevindt om in zijn oorspronkelijk ingeschreven lokaal te spelen. Tevens kan een ploeg tijdens het seizoen van lokaal veranderen indien in dit lokaal een andere lokaalhouder(ster) komt. Vanaf het moment dat het lokaal over te nemen is, mag door de ploeg(en) al uitgekeken worden naar een ander lokaal en mag de overgang aangevraagd worden middels een daartoe voorzien aanvraagformulier.

De aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het secretariaat, ondertekend door een gewone meerderheid van op dat ogenblik aangesloten leden.

Voor deze overgang moeten geen transfergelden betaald worden.

 

9.  Verandering van lokaal na het seizoen

 

Een ploeg die na het seizoen van lokaal wenst te veranderen en zijn plaats in zijn afdeling wenst te behouden, dient dit aan te vragen vóór aanvang van het individuele kampioenschap. Zij zullen hiervoor een 'Aanvraagformulier voor verandering van lokaal' invullen, ondertekend door een gewone meerderheid van de op dat ogenblik aangesloten leden.

Dit formulier geldt tegelijkertijd als overgangsformulier. Het wordt in 1 exemplaar opgesteld en aan het secretariaat gericht, dat zal instaan voor het verwittigen van het oude lokaal.

Tevens kan een ploeg na het seizoen van lokaal veranderen indien in dit lokaal een andere lokaalhouder(ster) komt; voor deze overgang moeten geen transfergelden betaald worden.    

 

10.  Individueel klassement per reeks

 

Per reeks zal op de website een individueel klassement gepubliceerd worden.

Indien het bestuur verneemt dat er gemanipuleerd wordt met dit klassement, zal (zullen) desbetreffende speler(s) uit deze lijst geschrapt worden.

 

11.  Inrichten van activiteiten tijdens het KRVGB-seizoen

 

Zonder schriftelijke toelating van het bestuur van de K.R.V.G.B. mogen de aangesloten leden en lokalen geen toernooien, prijskampen of andere competities inrichten wanneer de K.R.V.G.B.-competities bezig zijn. Bij overtreding zal (zullen) de aangesloten inrichter(s) een schorsing van zes weken en een boete (zie Hfdstk 14) opgelegd krijgen. De lokaalhouder is verplicht bij de start van het seizoen zijn biljarttafels van een nummer te voorzien. Dit nummer dient behouden te worden tijdens het seizoen voor alle KRVGB kampioenschappen.

 

12.  Kampioenenviering

 

Aan het einde van ieder seizoen wordt een kampioenenhulde, gepaard gaande met een maaltijd, gehouden.

Volgende spelers of ploegen zullen hierop gratis uitgenodigd worden:

- de kampioenen per reeks (alle spelers die minimum één wedstrijd betwist hebben tijdens het ploegen-

   kampioenschap)

 - de bekerwinnaars (alle spelers die minimum één wedstrijd betwist hebben tijdens de bekercompetitie)

 - de halve finalisten van de individuele kampioenschappen van Roeselare

 - de finalisten van het duo-kampioenschap van Roeselare

- de individuele kampioenen per reeks 

 

2023/2024

 

 

Volgende ploegen hebben recht op één gratis maaltijd (wordt gegeven aan de ploegafgevaardigde, maar mag doorgegeven worden aan een ploegmaat indien de ploegafgevaardigde niet zelf kan aanwezig zijn):

 

- de als tweede eindigende ploegen in het eindklassement van het ploegenkampioenschap

- de verliezende finalisten van de bekercompetitie

 

Gratis uitgenodigde en voor de maaltijd ingeschreven spelers, die onaangekondigd afwezig zijn, zullen instaan voor het door de K.R.V.G.B. geleden geldelijk verlies. De winnaars dienen persoonlijk hun prijs in ontvangst te komen nemen tijdens de prijsuitreiking.

 

13.  Ter beschikking stellen van reglementenboeken

 

Ieder lokaal krijgt 1 organisatiereglement gratis te zijner beschikking. Eventuele wijzigingen worden ten gepaste tijde medegedeeld. Indien er grondige wijzigingen aan het organisatie- en/of spelreglement worden aangebracht, zal ieder lokaal een nieuw reglementenboek ontvangen. Bijkomende exemplaren kunnen tegen betaling bekomen worden (zie Hfdstk 14). De leden worden verwezen naar de website van de KRVGB om het organisatiereglement te raadplegen.

 

14.  Onbeschikbaarheid van het biljart

 

Indien door een geval van overmacht het biljart niet meer bespeelbaar is en het niet meer mogelijk is de wedstrijd verder te zetten, dient de ploegafgevaardigde van de thuisploeg volgende acties te nemen:

a. hij zal proberen het biljart nog dezelfde avond en zo rap mogelijk te laten herstellen door contact op te nemen met de daartoe bevoegde persoon, zodat de wedstrijd nog op dezelfde biljart kan afgewerkt worden

b. indien de hersteller niet te bereiken is of de herstelling niet meteen mogelijk is, zal hij contact opnemen met één van de bestuursleden.

In samenspraak met dit bestuurslid, zal naar een oplossing gezocht worden, die voor alle betrokken partijen op dit moment de meest logische is.

Indien nodig zal er een lokaal gezocht worden waar op dezelfde avond een biljart vrij is, zodat de wedstrijd daar verder kan gespeeld worden.

De aan gang zijnde manche, die door dit geval van overmacht diende afgebroken te worden, zal in het toegewezen lokaal dienen herspeeld.

 

In geen enkel geval mag de wedstrijd gestaakt worden.

 

15.  Kampioenenploeg die ophoudt te bestaan

 

Spelers van een kampioenenploeg die ophoudt te bestaan kunnen, in geval zij meer dan 50 % van de te spelen wedstrijden betwist hebben, niet in een lagere afdeling, dan deze waar zij normaal zouden toebehoren, gaan spelen.

Dit reglement geldt voor het eerstvolgende seizoen na het behalen van de titel.

 

16. Trekken van de lijnen op het biljart

 

Vóór de start van de competitie zullen de lijnen op het biljart enkel door een bestuurslid mogen getekend worden. Dit gebeurt gratis voor alle lokalen.

Indien dit, tijdens het lopende seizoen, een tweede of derde maal dient te gebeuren, zal het lokaal hiervoor een vergoeding (zie Hfdstk 14) betalen.

 

17.  Aanwezigheid van een bestuurslid bij een wedstrijd

 

Een ploeg of lokaal kan beroep doen op een bestuurslid om een bepaalde wedstrijd om de één of andere reden bij te wonen.

Een vergoeding (verplaatsingskosten en verteer) zal aangerekend worden aan de aanvragende partij (zie Hfdstk 14).

De aanvrager dient zich persoonlijk aan te bieden op het secretariaat van de K.R.V.G.B., minstens zes dagen op voorhand, waar hij tevens de te betalen vergoeding dient te vereffenen.

 

Seizoen 2023/2024

HOOFDSTUK 11 :  SPELREGLEMENT K.R.V.G.B.

 

Artikel 1 : Organisatiereglement – Affiche

 

a)   Door deelname aan het golfbiljartkampioenschap voor ploegen, de bekercompetitie, het individueel - en het duo-kampioenschap wordt verondersteld dat alle deelnemers van het reglement kennis hebben genomen en dit ook  aanvaarden.

b)   Ieder lokaal beschikt over een volledig organisatiereglement dat steeds ter beschikking moet zijn voor alle leden ingeval zich een betwisting nopens het reglement voordoet.

c)   De door de K.R.V.G.B. geleverde affiche met sponsors moet steeds in zijn originele vorm uitgehangen worden in de onmiddellijke omgeving van het biljart en dit tijdens de duur van de competities.

d)   Indien niet aan bovenstaande verplichtingen wordt voldaan, zal per overtreding de voorziene boete aangerekend worden (zie Hfdstk 14).

 

Artikel 2 : Afwijkingen aan speeldatum en –uur of aan lokaal

 

a)   De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag om 20 uur.

b)   Mits aanvraag, 3 dagen voordien, kunnen volgende 2 afwijkingen aangevraagd worden op een daartoe voorzien formulier (uitgezonderd als het de laatste drie speeldagen betreft, tenzij het bestuur de afwijking alsnog toestaat) :

- spelen op een andere datum of uur : hierop dienen beide ploegafgevaardigden en de lokaaluitbater te tekenen

- spelen in een ander lokaal  : hierop dienen de thuisploegafgevaardigde en beide lokaaluitbaters te tekenen.

c)   De gehandtekende formulieren dienen gericht te worden aan het secretariaat van de K.R.V.G.B.  Indien de aanvraag goedgekeurd werd, zal de afwijking op de website vermeld worden.

d)   Er worden maximum vijf afwijkingen per ploeg per seizoen toegestaan. Afwijkingen toepassen zonder toelating is verboden met puntenverlies en een boete (zie Hfdstk 14) voor beide ploegen als gevolg ingeval van klacht. Alleen de officiële invulformulieren voor afwijkingen worden aanvaard.

 

Artikel 3 : Verloop van de wedstrijd – Afwezigheid en vervanging van spelers - Aanduiding scheidsrechters

 

a) De wedstrijden worden gespeeld met ploegen van 5 spelers. De spelerslijst wordt door beide ploegafgevaardig-den neergelegd ter controle van de speelgerechtigde spelers. Deze spelerslijst bevat naam, voornaam en lidkaartnummer van de speler. Bij het ontbreken van de spelerslijst wordt een boete (zie Hfdstk 14) per inbreuk gegeven; de tegenpartij moet de inbreuk vermelden bij het ingeven van het uitslagformulier via de website.

Door beide ploegafgevaardigden wordt een lijst neergelegd waarop de spelers in de te spelen volgorde

opgesteld zijn. Deze worden door de afgevaardigde van de thuisploeg op het uitslagformulier ingevuld, derwijze dat om 20 uur stipt de eerste partij kan aanvangen.

Bij opstelling van een niet-gerechtigde speler krijgt de ploeg een boete (zie Hfdstk 14) en puntenverlies met forfaitscore. Dit kan echter nooit terugslaan op andere wedstrijden.

b) De partijen moeten in volgorde van nummering afgewerkt worden : 1 speelt tegen 1, 2 speelt tegen 2, 3 speelt       tegen 3, enz... De spelers 1 en 2 van elke ploeg moeten aanwezig zijn vóór aanvang van de wedstrijd. Indien dit niet het geval is, verliest betrokken ploeg de wedstrijd met forfaitscore, met de daarbij horende boete (zie Hfdstk 14) tot gevolg. Er is een algemeen forfait wanneer minder dan drie spelers gespeeld hebben na het beëindigen van de wedstrijd of wanneer een niet-gerechtigde speler opgesteld wordt.

De scheidsrechter legt de speelballen klaar voor de volgende partij. Indien één der spelers op dat moment afwezig is, verliest deze zijn beide manches met forfaitcijfers.

c) Er mag slechts één speler vervangen worden door een speelgerechtigde speler die nog niet op het uitslagformulier vermeld staat. Een vervangen speler mag niet meer opgesteld worden.

Bij afwezigheid van beide spelers mag de partij niet uitgesteld worden maar winnen beiden één manche met forfaitscore. Na een forfait moet de volgende partij onmiddellijk aangevat worden.

d) De thuisploeg is verantwoordelijk voor de goede orde. De bezoekende ploeg duidt een scheidsrechter aan voor de 1e, 3e, 5e, 7e en 9e  manche. De thuisploeg duidt een scheidsrechter aan voor de 2e, 4e, 6e, 8e en 10e  manche. Bij afwezigheid van een scheidsrechter zal bewuste ploeg een boete (zie Hfdstk 14) opgelegd worden indien dit feit gemeld wordt door de tegenstander, hetzij aan het secretariaat, hetzij bij het ingeven van het uitslagformulier via de website.

                                                                                                         

Artikel 4 : Mogelijke uitslagen

Elke partij bestaat uit twee manches, waardoor volgende uitslagen mogelijk zijn :

10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-5, 4-6, 3-7, 2-8, 1-9 en 0-10.

Seizoen 2023/2024

 

Artikel 5 : Beschikbaarheid van het biljart

Eén uur voor aanvang van de wedstrijd moet het biljart ter beschikking staan voor beide ploegen: Van 19.00u tot 19.30u voor de thuisploeg en van 19.30u tot 20.00u voor de bezoekende ploeg.

Vanaf 19.00 uur mag aan het biljart niets meer veranderd worden en moeten de wedstrijdballen in het biljart zitten.

 

 

Artikel 6 : Inwerpgelden – Plaatsing van de ballen

a)   De inwerpgelden tijdens de wedstrijd zijn ten laste van de spelers.

b)   De scheidsrechter plaatst de ballen op hun toegewezen plaats. De rode ballen langs de witte kant en de witte ballen langs de rode kant.

 

 

Artikel 7 : Aanvang van een partij

Iedere speler gaat om beurt op en verandert van kant bij de volgende manche. De bezoekende ploeg kiest kant en gaat eerst op. Bij twijfel wordt de scheidsrechter geraadpleegd die beslist alvorens de eerste stoot uitgevoerd wordt.

 

 

Artikel 8 : Ongeldig doel

 

Een bal van de speler die in het doel van de tegenstrever verdwijnt is niet geldig:

-       De speler verliest zijn beurt.

-       De bal wordt uit het biljart gehaald en op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

-       De insteek is voor de in de fout zijnde speler.

 

Artikel 9 : Opzetstoot

 

a)   De speler zet op met de opzetbal en moet de opzetbal van de tegenstrever die aan de overzijde geplaatst is, raken. Indien dit niet gebeurt, volgt volgende bestraffing :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

b)   De tegenspeler dient bij zijn eerste stoot ook met zijn opzetbal te spelen, indien deze zich nog op het biljart bevindt. Indien hij dit nalaat, volgt volgende bestraffing :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

c)   Indien de speler bij zijn opzetstoot zijn eerste bal scoort en daarna zijn tweede stoot uitvoert, vervalt deze verplichting en mag de tegenstrever met een andere bal spelen.

 

 

Artikel 10 : Bal in de neutrale zone

 

a) Een rechtstreekse doelpoging met een bal in de neutrale zone (zie Hfdst 15) met een harde en snelle stoot is niet toegelaten.

In dit geval moet ofwel de bal zachtjes naar doel gerold, gepikeerd of gemasseerd worden.

Deze overtreding wordt als volgt bestraft :

 

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

b) Een doelpoging met een harde en snelle stoot, doch op reglementaire wijze, is toegestaan indien de bal op de lijn ligt.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Seizoen 2023-2024

 

Artikel 11 : Bal buiten het spel – Bal niet meer bespeelbaar

 

a)   Een bal wordt buiten het spel beschouwd vanaf het ogenblik dat hij niet meer normaal kan bespeeld worden vanop het vlak van het biljart.                                                         

b)   Een speler die een eigen bal uit het biljart speelt, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies                                                                                                         

c)   Een speler die een bal van de tegenstrever uit het biljart speelt, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

- de bal van de tegenstrever die buiten het biljart gespeeld werd, wordt weggestoken in het doel

d)   Een bal die hangende blijft tussen de doeltappen en de biljarttafel niet meer raakt, wordt als geldig gescoord beschouwd na scheidsrechterlijke beslissing over het wel of niet hangende zijn van de bal.

 

Artikel 12 : Bal van de tegenstrever in eigen doel wegspelen

 

De bal van de tegenstrever in eigen doel wegspelen is geldig; hierna komt de tegenstrever aan beurt.

Als echter met dezelfde stoot ook een eigen bal wordt weggespeeld, dan blijft de spelende partij aan beurt.

Is het echter voor beide spelers de laatste bal, dan is diegene waarvan de bal het eerst verdwijnt, winnaar.

 

Artikel 13 : Spelen met de bal van de tegenstrever

 

 indien er met een bal van de tegenstrever speelt wordt :

- worden alle ballen terug gelegd

- beurtverlies

 

Artikel 14 : Op zijn eigen bal spelen

 

Wie op zijn eigen bal speelt, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

Artikel 15 : Doorstoot

 

Er is sprake van een doorstoot wanneer de keuspits nog in aanraking is met de speelbal op het ogenblik dat deze een andere bal, tap of band raakt.

Wie een doorstoot begaat, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

 

Artikel 16 : Touché zonder stoot

 

Wie een touché zonder stoot begaat, wordt als volgt bestraft :

- alle ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

Artikel 17 : Touché met stoot

 

Wie een touché met stoot begaat, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt (indien nodig uit het biljart gehaald en) op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

 

 

Seizoen 2023/2024


Artikel 18 : Over de tappen of andere ballen spelen

 

a) Wie zijn bal rechtstreeks over de tappen of andere ballen speelt, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

b) Een bal onrechtstreeks over de tappen of andere ballen spelen wordt niet bestraft.

 

Artikel 19 : Stoten zonder dat één voet de grond raakt

 

Wie een stoot uitvoert zonder dat één voet de grond raakt, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

Artikel 20 : Vóór zijn beurt spelen of voordat alle door de voorgaande stoot verplaatste ballen stil liggen

 

Wie vóór zijn beurt speelt of een stoot uitvoert voordat alle ballen stilliggen, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- beurtverlies

 

Artikel 21 : Bal in de verdedigingsrechthoek

 

a)   Men moet altijd met alle ballen de verdedigingsrechthoek verlaten bij zijn volgende uit te voeren stoot.

b)   Bij overtreding heeft de tegenpartij twee stoten, waarbij in dit geval een rechtstreeks gescoorde bal niet als stoot telt.

c)   Een speler die zijn verdedigingsrechthoek niet verlaat en tegelijkertijd een andere foutieve stoot uitvoert, wordt als volgt bestraft :

- de bal waarmee gespeeld werd, wordt op het strafpunt geplaatst zoals voorzien in Hfdst 16

- alle andere ballen die eventueel verplaatst werden, worden teruggelegd op hun oorspronkelijke plaats

- twee stoten voor de tegenpartij

 - beurtverlies

 

- Wanneer de verdediger nog slechts één bal heeft en hij de verdedigingsrechthoek niet verlaat, krijgt de tegenstrever twee stoten en wordt daarna de bal van de verdediger aan de overzijde op het opzetpunt links of rechts naast zijn eigen doel, geplaatst. De plaatsing links of rechts wordt bepaald door de aanvaller, waarna de verdediger aan de beurt blijft.

 

Opmerking: een bal die op de lijn van de verdedigingsrechthoek ligt, wordt beschouwd als buiten de verdedigingsrechthoek te liggen

 

Artikel 22 : Bal-bal-situatie

 

Vanaf bal-bal-situatie is degene die aan beurt komt (aanvaller of verdediger) verplicht om onmiddellijk :

- één der ballen rechtstreeks of onrechtstreeks een band of tap te laten aanraken en/of

- één der ballen in één van de verdedigingsrechthoeken te spelen en/of

- één der ballen op of over een lijn van het middenkader te spelen.

Bij de daarop volgende stoot is dezelfde regel van toepassing voor de tegenpartij

 

Deze verplichting vervalt:

Wanneer een speler de verdedigingsrechthoek verlaat (art.21)

 

Bij overtreding wordt de bal van de overtreder op het strafpunt gelegd zoals voorzien in Hfdst 16.

 

 

 Seizoen 2023/2024


Artikel 23 : Masseren – Pikeren

Masseren en pikeren is toegelaten. Bij masseren vormt de keu een hoek van 45° met het biljartvlak en maakt de bal een lichte bocht. Bij pikeren vormt de keu een hoek van 90° met het biljartvlak en wordt de bal eerst voorwaarts gespeeld en daarna teruggehaald.

 

Artikel 24 : Melden van fouten

 

Fouten moeten onmiddellijk door de speler persoonlijk aan de scheidsrechter gemeld worden.

Ingeval van betwisting over een spelfout moet de scheidsrechter een beslissing treffen. Als er geen overeenkomst bereikt wordt, kan voorbehoud gemaakt worden over de uitslag van de manche door :

a)   op het web-uitslagformulier onder “opmerkingen” dit voorval te vermelden.

b)   Het uitslagformulier niet te tekenen en een klacht in te dienen (zie Hfdstk 4A-1).

c)   In geen geval mag een betwisting leiden tot het stoppen van een manche. Indien dit toch gebeurt, wordt de stakende partij steeds de verliezende partij.

 

Artikel 25 : Afbreken van de manche door de scheidsrechter

 

Wanneer een manche op een bepaald ogenblik omwille van de spelsituatie en/of de speelwijze van de spelers geen vorderingen meer maakt, mag de scheidsrechter aankondigen dat beide spelers elk nog tweemaal mogen stoten.

Indien de situatie na deze vier stoten nog steeds onveranderd is, breekt de scheidsrechter de manche af en dient ze herspeeld te worden.

 

 

Artikel 26 : Taken en plichten van de scheidsrechter

 

a)   De scheidsrechter wordt geacht het spelreglement te kennen en correct toe te passen.

b)   Alleen de scheidsrechter mag na een fout van één der spelers de ballen verplaatsen of wegsteken, waar het reglement dit voorziet.

c)   De scheidsrechter mag altijd vóór en na een stoot door een der spelers geraadpleegd worden.

d)   De scheidsrechter moet gedurende de partij op voldoende afstand van het biljart blijven opdat de aan beurt zijnde speler niet gehinderd zou worden bij het uitvoeren van zijn stoot. Indien, na een verwittiging van één van beide spelers, de scheidsrechter geen gehoor geeft aan deze opmerking, kan er een andere scheidsrechter gevraagd worden, indien de mogelijkheid zich voordoet.

e)   Een scheidsrechter die door een niet-toegelaten melding een speler van zijn ploeg bevoordeelt, veroorzaakt beurtverlies voor die speler.

 

Artikel 27 : Onbehoorlijk - en wangedrag

 

Het is verboden om voor zijn medespeler te supporteren alvorens deze zijn stoot uitgevoerd heeft. Bij overtreding

zal de scheidsrechter een waarschuwing geven aan de betrokken speler. Bij een tweede identieke overtreding verliest de speler de manche met 5-0.

 

Wie van onbehoorlijk gedrag is of een speler hindert door :

a)   op minder dan 1 meter van speler of biljart te staan

b)   in het gezichtsveld van de speler te staan

c)   het biljart aan te raken

d)   opzettelijk het krijt weg te nemen of terug te plaatsen

e)   gebaren of uitroepingen te doen

wanneer hij niet aan de beurt is, verliest na één verwittiging van de scheidsrechter de manche met 5-0.

Roken tijdens het uitvoeren van een stoot of gebruik maken van de GSM tijdens de partij is verboden. Geeft de speler geen gehoor aan een eerste opmerking van de scheidsrechter, dan verklaart deze de tegenpartij gewonnen voor de betrokken manche met 5-0.

 

Men verliest de manche met 5-0 zonder verwittiging wanneer :

a)   men een stoot uitvoert, anders dan met de keuspits (pomerans)

b)   men zijn keu tijdens de manche op het biljart legt

c)   men zijn keu tijdens de manche volledig uit elkaar vijst zonder voorafgaande verwittiging aan de scheidsrechter

d)   men met geweld op het biljart of op de houten rand slaat

e)   men opzettelijk een bal verplaatst zonder een geldige stoot uit te voeren.                          

 

 Seizoen 2023/2024

 

 

Bij wangedrag van leden tegenover scheidsrechters, bestuursleden of andere spelers, zullen zware straffen bepaald worden. Deze zullen in spoedvergadering behandeld worden. De betrokkenen en zijn ploeg worden per gewoon schrijven van de genomen beslissing op de hoogte gesteld.

 

Artikel 28 : Fout veroorzaakt door derden

 

Een door derden veroorzaakte fout, mag niet aan een speler aangerekend worden. De scheidsrechter moet de ballen zo juist mogelijk terug op hun oorspronkelijke plaats proberen te leggen en de aan beurt zijnde speler laten verder spelen.

 

Artikel 29 : Gebruik van hulpstukken (mindervaliden en scheidsrechters)

 

Het gebruik van hulpmiddelen, zoals bv. een verlengstuk voor de keu, steuntjes, enz… zijn verboden.

Mindervaliden en spelers die over een medisch attest beschikken mogen de attributen wel gebruiken, die zij volgens hun handicap nodig hebben om de wedstrijd te betwisten.

Het gebruik van hulpmiddelen door de scheidsrechter om te kijken of een bal al dan niet over een lijn ligt, is toegestaan mits de attributen aanwezig zijn in het lokaal.

 

Artikel 30 : Uitzonderingen

 

Alle punten, niet voorzien in het huidige reglement worden door het bestuur van de K.R.V.G.B. onherroepelijk beslecht.     

                                                                                                                          

Seizoen 2023 / 2024


HOOFDSTUK 12 :  REGLEMENT INDIVIDUELE- EN DUO-KAMPIOENSCHAPPEN

 

A. ALGEMEEN

    -----------------

 

De wedstrijden, evenals de lokalen, worden uitgeloot en worden, met aanduiding van lokaal en uur, iedere week op de website bekend gemaakt. De spelers moeten een kwartier na het vooropgestelde uur aanwezig zijn, zoniet kan de tegenstrever de zege door forfait opeisen.

 

Een speler die forfait geeft, zal een boete opgelegd worden.

Per verdere ronde wordt de boete hoger en wordt deze speler geweerd in het daarop volgende individueel kampioenschap.(zie Hfdstk 14).

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor spelers die een geldig bewijs kunnen voorleggen, die hun afwezigheid verantwoordt (doktersattest, …). Dit bewijs dient door de speler in kwestie spontaan aan het secretariaat bezorgd te worden.  

De betaling van de boete zal door de speler persoonlijk dienen te gebeuren; zolang zijn boete niet betaald is, zal hij uitgesloten worden voor deelname aan alle verdere K.R.V.G.B.-competities.

Bij forfait wordt de voorziene prijs verbeurd verklaard, tevens wanneer de speler op de prijsuitreiking zijn prijs niet in ontvangst komt nemen.

 

Wanneer het onmogelijk is een wedstrijd te starten op het voorziene uur, omdat de vorige wedstrijd nog bezig is,

dient er onmiddellijk na het einde van de vorige wedstrijd gestart te worden.

 

De lokaalhouder duidt voor elke eerste wedstrijd in zijn lokaal een scheidsrechter aan. Deze laat door toedoen van de opgooi beslissen wie opgaat. Voor de derde manche beslist opnieuw de opgooi.

De spelers zijn verantwoordelijk voor het invullen van de lidnummers en de juiste uitslagen. Voor de verdere wedstrijden zal (een van) de verliezer(s) van de vorige wedstrijd als scheidsrechter optreden.

Indien geen scheidsrechter aanwezig is, mogen de spelers hiervan schriftelijk melding maken aan het bestuur. De persoon in kwestie (lokaalhouder of verliezer van de vorige wedstrijd) zal hiervoor een boete (zie Hfdstk 14) aangerekend worden. De afwezigheid van een scheidsrechter mag echter nooit aanleiding geven tot het niet spelen van een wedstrijd.

 

Voor alle kampioenschappen zijn afzonderlijke uitslagformulieren voorzien, die verplicht gebruikt dienen te worden. Bij verzuim hiervan zal een boete (zie Hfdstk 14) aangerekend worden. Het uitslagformulier moet, onmiddellijk na de wedstrijd, ingegeven worden via de website. De verantwoordelijkheid voor het ingeven van het uitslagformulier valt volledig ten laste van de spelers. Wanneer het formulier niet tijdig ingegeven werd, zullen de betrokkenen een boete opgelegd worden (zie Hfdstk 14).

 

De prijzen en trofeeën, aan deze kampioenschappen verbonden, worden uitgedeeld tijdens de jaarlijkse kampioenenhulde.

 

 

B. HET INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP

    -----------------------------------------------------

 

Aan het individueel golfbiljartkampioenschap zijn alle K.R.V.G.B.- leden toegelaten die minimum 5 wedstrijden gespeeld hebben in de loop van het ploegen- en/of bekerkampioenschap.

 

De wedstrijden worden gespeeld man tegen man (eventueel in een poule-systeem) en worden uitgeloot tot aan de halve finale.

Aangezien er in een poulesysteem gespeeld wordt, kan geen enkele wedstrijd verplaatst worden.

 

 

 

Seizoen 2023/2024


De spelreglementen zijn dezelfde als voor het ploegenkampioenschap, uitgezonderd de artikels 2, 3, 4, 5 en 7 die vervallen, en artikel 25 dat als volgt gewijzigd wordt: "Fouten moeten onmiddellijk door de spelers aan de scheidsrechter gemeld worden. Ingeval van betwisting over een spelfout moet de scheidsrechter een beslissing treffen. Wordt geen overeenkomst bereikt, dan kan voorbehoud gemaakt worden over de uitslag van de manche door dit op het web - uitslagformulier in het vakje “opmerkingen” te vermelden.

Een klacht kan schriftelijk of digitaal worden ingediend (zie Hfdst 4A-1), deze moet vóór zondagmorgen 11 uur  overgemaakt worden aan het secretariaat, vergezeld van de nodige gelden of mits een bewijs van betaling.

In geen geval mag een betwisting aanleiding geven tot het stoppen van de manche. Indien dit toch gebeurt, wordt de stakende partij steeds de verliezende partij.”

De betrokkene dient bij het ingeven van de uitslag melding te maken dat er een klacht zal ingediend worden.

 

C. HET INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP VOOR JONGEREN

    --------------------------------------------------------------------------------

 

Als jongeren worden beschouwd alle spelers die in het jaar van inrichting van de kampioenschappen maximum  eenentwintig jaar geworden zijn. Alle jongeren worden automatisch lid van de K.R.V.G.B en krijgen een gratis lidkaart.

De ingeschreven jongeren zullen in poules ingedeeld worden. In elke poule zal iedere speler een aantal schiftingswedstrijden betwisten om zo tot de 4 halve finalisten te komen.

De samenstelling van de verschillende poules zal door lottrekking gebeuren.

De ingeschreven jongeren voor dit kampioenschap kunnen niet deelnemen aan het individueel kampioenschap voor senioren. Deze kunnen wel deelnemen aan het duo kampioenschap.

Bij het individueel kampioenschap van Roeselare voor Jongeren mag de scheidsrechter (in onderlinge afspraak met beide spelers) wel tussenkomen indien de tegenpartij de fout van de speler niet aanklaagt.        

                              

D. HET DUO-KAMPIOENSCHAP

    -----------------------------------------

 

Aan het duo-kampioenschap van Roeselare zijn alle leden van de KRVGB toegelaten die minimum één wedstrijd gespeeld hebben in de loop van het ploegen- en of bekerkampioenschap.

 

De inschrijvingen gebeuren individueel, niet in duo. De trekking om duo’s te vormen gebeurt door alle inschrijvingen in één pot te steken en speler per speler uit te loten. Per twee uitgelote spelers vormen deze telkens een duo.

Er wordt in poules gespeeld naargelang het aantal inschrijvingen. Telkens gaat er één duo per poule door naar de volgende ronde.

Er kunnen geen wedstrijden verplaatst worden, de wedstrijden worden gespeeld zoals ze uitgeloot worden.

 

De spelreglementen zijn dezelfde als tijdens de competitie en het individueel kampioenschap met uitzondering van volgende punten:

-          De lokaalhouder duidt voor elke eerste wedstrijd in zijn lokaal een scheidsrechter aan.

-          Deze laat door toedoen van de opgooi beslissen wie opgaat.

-          alle spelers van de poule moeten op het voorziene uur aanwezig zijn (er wordt maximum 15 minuten gewacht)

-          ieder duo krijgt vóór aanvang van hun wedstrijd twee minuten tijd om het biljart in te spelen

-          na het einde van een wedstrijd dient onmiddellijk gestart te worden met de volgende wedstrijd

-          de duo’s mogen kiezen wie de opzetstoot uitvoert, bij hun volgende stoot is de medespeler aan de beurt.

Bij de tweede manche gaat de tegenpartij op.

-          De volgorde van spelers moet nageleefd worden tijdens de ganse duur van de partij.

-          Bij het niet naleven van deze volgorde maakt de tegenpartij daar melding van en wordt bestraft met beurtverlies, de verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de speelbal wordt op het strafpunt geplaatst.

-          Bij een derde en beslissende manche wordt er opnieuw getost, de winnaar kiest kleur en gaat op.

-          er mag onderling overleg gepleegd worden, echter zonder concrete aanwijzingen te geven en dit niet langer dan nodig is. De spelers die niet aan beurt zijn, blijven op één meter afstand van het biljart.                                                                                                                                                                                                            

 

 Seizoen 2023/2024


HOOFDSTUK 13 :  REGLEMENT BEKERCOMPETITIE VOOR PLOEGEN

 

1.  Aan de bekercompetitie voor ploegen zijn alle spelers toegelaten die bij de respectievelijke ploegen aangesloten zijn voor het aan gang zijnde ploegenkampioenschap. Alle ploegen en lokalen zijn automatisch ingeschreven.

     Enkel ingeval een ploeg niet wenst deel te nemen, dient de verantwoordelijke voor dit kampioenschap ingelicht te worden.

     De lokalen dienen het formulier in, ontvangen van de verantwoordelijke voor dit kampioenschap, waarop ze kunnen aangeven op welke data ze geen wedstrijden wenst.

2.  De bekercompetitie wordt betwist in twee poules. Deze poules bestaan uit ploegen volgens hun rangschikking en inschrijvingen.

Beide winnaars ontvangen een gelijkaardige trofee, genaamd naar de schenker.

3.  De wedstrijden en lokalen worden bepaald door lottrekking. De als thuisploeg uitgetrokken ploeg is verantwoordelijk voor het opstellen en invullen van het uitslagformulier.

Voor deze competitie zijn afzonderlijke uitslagformulieren voorzien, die verplicht gebruikt dienen te worden. Bij verzuim hiervan zal een boete (zie Hfdstk 14) aangerekend worden.

Er wordt gespeeld in een neutraal lokaal met rechtstreekse uitschakeling. Alleen in de finale is het mogelijk dat een ploeg in zijn eigen lokaal speelt, weliswaar niet op zijn eigen biljart.

Bij een 5 - 5 eindstand duiden beide ploegafgevaardigden elk één speler van hun ploeg aan die de beslissende elfde manche zal betwisten. Dit mag een speelgerechtigde speler zijn die in de eerste vijf partijen nog niet gespeeld heeft.

4.  De spelreglementen zijn dezelfde als voor het ploegenkampioenschap, uitgezonderd volgende artikels die een wijziging ondergaan :

 

Artikel 3 :

De wedstrijden worden gespeeld met ploegen van 5 spelers. Door beide ploegafgevaardigden wordt een lijst neergelegd waarop de spelers in de te spelen volgorde opgesteld zijn.

Deze worden als dusdanig op het uitslagformulier ingevuld, derwijze dat om 20 uur stipt de eerste partij kan aanvangen. 1 speelt tegen 1, 2 speelt tegen 2, 3 speelt tegen 3, enz… De spelers 1 en 2 van elke ploeg moeten aanwezig zijn vóór aanvang van de wedstrijd. Indien dit niet het geval is, verliest betrokken ploeg de wedstrijd met forfaitscore, met de daarbij horende boete (zie Hfdstk 14) tot gevolg.

De partijen moeten in volgorde van nummering afgewerkt worden. Er mag slechts één speler vervangen worden door een speelgerechtigde speler die nog niet op het uitslagformulier vermeld staat. Een vervangen speler mag nadien niet meer opgesteld worden.

Bij afwezigheid verliest men beide manches met forfait. Bij afwezigheid van beide partijen mag de partij niet uitgesteld worden. In dit geval wordt aan beide spelers één manche toegekend met forfaitscore.

Beide ploegen zijn verantwoordelijk voor de goede orde.

De bezoekende ploeg duidt een scheidsrechter aan voor de 1e, 3e, 5e, 7e en 9e  manche. De thuisploeg duidt een scheidsrechter aan voor de 2e, 4e, 6e, 8e en 10e manche. Voor de eventuele beslissende elfde manche duidt de bezoekende ploeg een scheidsrechter aan. Bij afwezigheid van een scheidsrechter zal bewuste ploeg een boete (zie Hfdstk 14) opgelegd worden indien dit feit schriftelijk of digitaal gemeld wordt door de tegenstander, hetzij aan het secretariaat, hetzij bij het ingeven van het uitslagformulier via de website.

Bij opstelling van een niet-ingeschreven speler krijgt de ploeg een boete (zie Hfdstk 14) en verliest de wedstrijd met forfaitscore. Een klacht kan nooit terugslaan op andere wedstrijden.

 

Artikel 6 :

De scheidsrechter plaatst de ballen op hun toegewezen plaats. De rode ballen langs de witte kant en de witte ballen langs de rode kant.

 

Artikel 7 :

Iedere speler gaat om beurt op en verandert van kant bij de volgende manche. De bezoekende ploeg (bepaald volgens de loting) kiest kant en gaat eerst op. Ingeval van een beslissende elfde manche wordt getost.

Bij twijfel wordt de scheidsrechter geraadpleegd die beslist alvorens de eerste stoot uitgevoerd wordt.

 

5.  Het uitslagformulier moet, na de wedstrijd, onmiddellijk ingegeven worden via de website.

De verantwoordelijkheid voor het ingeven van het uitslagformulier valt volledig ten laste van de thuisploeg.

Een boete (zie Hfdstk 14) wordt toegepast wanneer deze niet op tijd binnen is. 

6.  De trofeeën worden uitgereikt op de jaarlijkse kampioenenhulde.

                                          

 Seizoen 2023/2024

HOOFDSTUK 14 :  OVERZICHT BETALINGEN EN BOETES

 

INSCHRIJVINGSGELDEN

 

1. Jaarlijks inschrijvingsgeld per ploeg      

 

50,00

2. Jaarlijks lidgeld per speler, inclusief ploegen- en bekercompetitie, alle individuele kampioenschappen   

15,00

3. Waarborgsom per ploeg   a) te betalen door de ploegafgevaardigde

15,00

b) te betalen door de lokaalhouder                                                                    

15,00

BOETES

 

 

 

Algemeen

1.  Schorsing van een speler (per week) (met een maximum van 62,50 €)

2.  Inrichten van toernooien, prijskampen, andere competities… zonder schriftelijke toelating

3.  Opstellen van een niet-gerechtigde speler

4.  Administratieve boete

 

Tijdens het ploegenkampioenschap + bekercompetitie

1. Te laat ingeven van het uitslagformulier

2. Ontbrekend lidnummer op het uitslagformulier

3. Forfait van een speler

4. Ontbreken van een scheidsrechter

 

Tijdens de individuele – en duo-kampioenschappen

1. Forfait tijdens de 1e ronde

2. Forfait tijdens de 2e ronde

3. Forfait tijdens de 3e ronde (1/4e finales.)

4. Forfait tijdens de 1/2e en/of finales

5. Ontbreken van een scheidsrechter of weigeren te scheidsrechteren na verlies

6. Te laat ingeven van het uitslagformulier

 

Het uitslagformulier

1. Gebruik verkeerd uitslagformulier (volgens het soort competitie)

2. Bekladden of beschadigen van het uitslagformulier, handtekening groter dan 1 kader

3. Vervalsing van een uitslagformulier

4. Uitslagformulier vijf dagen te laat ingegeven

 

Ploegafgevaardigden

1. Afwezigheid op de verplichte vergadering

2. Afwijken van speeldatum of –uur zonder schriftelijke aanvraag

3. Ontbreken van de spelerslijst bij het invullen van het uitslagformulier

4. Eerste forfait van een ploeg

5. Tweede en derde forfait van een ploeg

 

Lokaalhouders

1. Niet tijdig binnenbrengen spelers-en transferlijsten

2. Ter beschikking stellen van het lokaal voor niet-aangevraagde toernooien, prijskampen, andere competities

3. Niet-uithangen van de sponsoraffiche

4. Toegang weigeren van een speler tot zijn lokaal zonder gerechtelijk bevel

5. Niet bewaren van een uitslagformulier

 

 

2,50

125,00

25,00

10,00

 

 

5,00

2,00

5,00

5,00

 

 

10,00

25,00

50,00

150.00

20.00

15.00

 

 

5,00

5,00

15,00

15,00

 

 

15,00

15,00

5,00

25,00

50,00

 

 

15,00

125,00

 

15,00

25,00

25,00

 

DIVERSEN

 

 

 

1. Aanvraag om een bestuurslid een wedstrijd te laten bijwonen

10,00

2. Hertrekken van de lijnen op het biljart

5,00

3. Indienen van een klacht

15,00

4. Aanvraag nieuwe lidkaart (na verlies of beschadiging)

5,00

5. Transfer naar een ander lokaal

8,00

6. Transfer na de start van de competitie

15,00

7. Aankoop van een organisatiereglement

5,00

 

      

 

 

Seizoen 2023/2024

 


HOOFDSTUK 15 : LIJNEN EN FIGUREN

 

 

Legende :

1.     Verdedigingsrechthoek

2.     Neutrale zone

3.     Middenkader

4.     Aslijn (is geen verplichting)                                                       

 

Seizoen 2023/2024

 

HOOFDSTUK 16 : OPZETPUNTEN EN STRAFPUNTEN

 

 

Legende : 

             

1.     Witte ballen = opzetpunten

2.     Rode ballen = strafpunten  :     strafpunt 1 : in het middenkader

strafpunt 2 : vóór de eerste tap aan de verdedigende kant

strafpunt 3 : tegen één van de tappen naast het verdedigende doel, op de aslijn (naar keuze van degene die bestraft wordt)

 

Seizoen 2023/2024

 

  

 

 

 

 
 Copyright © 2013 by Johan Vanslambrouck